logo-home

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Platform van Stuvia. Stuvia adviseert je deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet welke rechten en verplichtingen je hebt.

In deze Gebruiksvoorwaarden worden, onder meer, de volgende aspecten van de relatie tussen jou en Stuvia geregeld:

  • Verstrekken van gegevens en het aanmaken van een Profiel (artikel 3)
  • De functionaliteiten van het Platform (artikelen 4, 5 en 6)
  • De betaling via het Platform (artikel 7)
  • De notice and take down procedure (artikel 8)
  • De aansprakelijkheidsbeperking van Stuvia (artikel 11)

Artikel 1. Definities

Content: alle informatie die door Stuvia zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo's en merken en bepaalde teksten.

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden van Stuvia.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Platform: het platform dat via de website www.stuvia.com en onderliggende pagina's bereikbaar is en dat aan jou de mogelijkheid biedt om, al dan niet tegen betaling, Studiemateriaal aan te bieden of te downloaden.

Profiel: een individuele sectie en/of groepssectie die door jou wordt gecreëerd en beheerd wanneer jij je aanmeldt op het Platform.

Studiemateriaal: alle informatie die door jou of andere gebruikers van het Platform op het Platform, al dan niet tegen betaling, wordt aangeboden.

Stuvia: the private company Stuvia NL B.V. (applicable when citizen of The Netherlands) or the private company Stuvia International B.V. (applicable when citizen outside of The Netherlands), subsidiaries of Stuvia B.V., having its registered offices at Admiralengracht 60, 1057 GB in Amsterdam, the Netherlands.

Uitgavekosten: de kosten die Stuvia maakt ten aanzien van de het verzorgen van de transacties en het kunnen aanbieden van het Platform. De hoogte van deze uitgavekosten wordt op het Platform aangegeven en kan van tijd tot tijd door Stuvia worden aangepast.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat jij van het Platform maakt.

2.2 Stuvia is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van het Platform onder jouw aandacht gebracht. Indien je het Platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om het Platform niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

Artikel 3. Profiel

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van het Platform, moet je een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Je staat er jegens Stuvia voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Profiel verstrekt compleet en juist is. Tijdens registratie moet je tevens een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Platform en jouw Profiel.

3.2 Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een Profiel. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent en/of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

3.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van het Platform. Zo kan Stuvia geen geld aan je uitkeren als je bankrekeningnummer niet (meer) correct is.

3.4 De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement dat je hier kunt raadplegen.

3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang geven tot jouw Profiel. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. Stuvia mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan Stuvia laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

3.6 Stuvia is te allen tijde gerechtigd het Platform te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om het Platform niet meer te gebruiken en je Profiel te verwijderen.

3.7 Stuvia behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

3.8 Stuvia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform door derden.

3.9 Je erkent en stemt er mee in dat je door het aanmaken van een Profiel, aan Stuvia automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om bepaalde gegevens uit het Profiel, zoals de gebruikersnaam en profielfoto, in het kader van het aanbieden van het Platform te verveelvoudigen en openbaar te maken, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden. Deze licentie vervalt op het moment dat je het Studiemateriaal en/of je Profiel van het Platform verwijdert.

Artikel 4. Verplichtingen van Stuvia en jou

4.1 Stuvia biedt een platform waarop je met andere gebruikers onderling Studiemateriaal kunt uitwisselen. Stuvia zal zich te allen tijde inspannen om:

  • het Platform zo veel mogelijk bereikbaar en zonder fouten te houden;
  • de mogelijkheid te bieden om Studiemateriaal te uploaden;
  • de mogelijkheid te bieden om het Studiemateriaal te downloaden;
  • ervoor te zorgen dat het Studiemateriaal op het Platform leesbaar is;
  • ervoor te zorgen dat het Studiemateriaal op het Platform in een gangbaar format is;
  • ervoor te zorgen dat de transactie van het Studiemateriaal tussen gebruikers zonder verlies van kwaliteit van het Studiemateriaal verloopt;
  • ervoor te zorgen dat betalingstransacties via het Platform goed verlopen.

Indien je Studiemateriaal niet kunt uploaden of downloaden en/of indien het gedownloade Studiemateriaal niet of niet goed leesbaar is, kun je je tot Stuvia richten. Stuvia zal zich inspannen de benoemde gebreken te verhelpen. Indien blijkt dat je na betaling en de download van Studiemateriaal niet of niet volledig kennis kunt nemen van het Studiemateriaal en dit aantoonbaar aan een gebrek in het Platform te wijten is, zal Stuvia het door jou voor de betreffende download betaalde bedrag retourneren dan wel er zorg voor dragen dat je alsnog het juiste document krijgt.

4.2 Stuvia heeft ten aanzien van het aanbieden van het Platform de verplichting zoals beschreven in artikel 4.1. Stuvia heeft echter geen kennis van en/of bemoeienis met het de inhoud van het Studiemateriaal dat door jou of andere gebruikers met behulp van het Platform ter beschikking wordt gesteld. Voor de inhoud van het Studiemateriaal is degene die het uploadt zelf verantwoordelijk. Stuvia kan daarom geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud van het Studiemateriaal dat door jou of andere gebruikers via het Platform wordt aangeboden.

4.3 Je aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het Platform op het moment van gebruik (op "as is" basis). Dit betekent, onder meer, dat Stuvia niet kan garanderen dat the Platform altijd bereikbaar zal zijn en/of altijd goed zal werken (zie ook artikel 9).

Artikel 5. Uploaden Studiemateriaal

5.1 Via het Platform kun je Studiemateriaal uploaden. Dit Studiemateriaal kan vervolgens door andere gebruikers, al dan niet tegen betaling, worden gedownload. In je Profiel wordt aangegeven welk Studiemateriaal je, gratis of tegen betaling, op het Platform aanbiedt. In je Profiel wordt tevens bijgehouden welke inkomsten je hebt gegenereerd.

5.2 De wijze waarop en het format waarin je het Studiemateriaal kunt uploaden naar het Platform staat op het Platform vermeld. Jij bent degene die bepaalt welk Studiemateriaal wordt geüpload en op welke wijze je dit beheert. Stuvia heeft hier geen enkel invloed op of zeggenschap over.

5.3 Indien je er voor kiest om het Studiemateriaal tegen betaling aan te bieden, kun je zelf de hoogte van het bedrag aangeven. Hierin zit wel het op het Platform vermelde minimum verbonden. Tevens kun je aangeven hoeveel pagina's er als voorbeeld gratis worden getoond. Stuvia behoudt zich het recht voor om de eerste pagina van het Studiemateriaal, ongeacht of het een gratis of betaalde versie betreft, in ieder geval gratis als voorbeeld te tonen.

5.4 Stuvia behoudt zich het recht voor om in het Studiemateriaal dat ter beschikking wordt gesteld, advertenties van derden op te nemen. Deze advertenties worden door middel van een automatisch proces op een bepaalde plaats in het Studiemateriaal opgenomen.

5.5 Stuvia behoudt zich het recht voor om door jou geüpload Studiemateriaal te converteren naar een bepaalde bestandsvorm. Tevens behoudt Stuvia zich het recht voor om in Studiemateriaal, ongeacht of het gratis dan wel tegen betaling ter beschikking wordt gesteld, een automatisch gegenereerd watermerk en/of logo van Stuvia op te nemen.

5.6 Onder de voorwaarde zoals in deze Gebruikersvoorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op het Studiemateriaal.

5.7 Wanneer je Studiemateriaal upload naar het Platform, sta je er voor in dat:

  • je volledig rechthebbende bent ten aanzien van het Studiemateriaal en dat je gerechtigd en bevoegd bent om het naar het Platform te uploaden en aan andere gebruikers aan te bieden;
  • de Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het Studiemateriaal bij jou berusten, althans dat je aantoonbare toestemming hebt van degene bij wie de Intellectuele Eigendomsrechten berusten om het Studiemateriaal te uploaden naar het Platform en aan andere gebruikers aan te bieden;
  • het Studiemateriaal niet in strijd zijn met enige wet- of regelgeving dan wel inbreuk maakt op enige (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden en/of onrechtmatig is jegens derden of Stuvia;
  • het Studiemateriaal in het juist format en goed leesbaar wordt geüpload;
  • Stuvia niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan in verband met het uploaden en gebruik van het Studiemateriaal; en
  • je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij in verband met het uploaden en gebruik van het Studiemateriaal.

5.8 Je vrijwaart Stuvia, haar bestuurders en alle aan haar gelieerde personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat het Studiemateriaal inbreuk maakt op enig geldend (Intellectueel Eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden. Alle door Stuvia gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5.9 Je erkent en stemt er mee in dat je door het uploaden van het Studiemateriaal naar het Platform, aan Stuvia automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om het Studiemateriaal in het kader van het aanbieden van het Platform te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je het Studiemateriaal van het Platform verwijdert.

Artikel 6. Downloaden Studiemateriaal

6.1 Via het Platform is het mogelijk om Studiemateriaal, al dan niet tegen betaling, te downloaden. Het is voor het downloaden van Studiemateriaal vereist dat je een Profiel hebt aangemaakt.

In het Profiel wordt aangegeven welk Studiemateriaal je hebt gedownload. Het Studiemateriaal dat je hebt gedownload blijft toegankelijk, tenzij je het zelf verwijdert. Na verwijdering kun je het Studiemateriaal niet meer inzien en moet je het opnieuw downloaden, indien dat nog mogelijk is, voordat je weer over het Studiemateriaal kunt beschikken.

6.2 Je hebt, als je een Profiel hebt aangemaakt, de mogelijk om Studiemateriaal van anderen te beoordelen. Op welke wijze dit werkt staat op het Platform vermeld.

6.3 Indien het Studiemateriaal tegen betaling wordt aangeboden, moet je het op het Studiemateriaal betrekking hebbende bedrag eerst voldoen voordat je het Studiemateriaal kunt downloaden. De wijzen van betaling staan op het Platform vermeld. Nadere bepalingen omtrent de betaling staan in artikel 7 vermeld.

6.4 Zoals vermeld in artikel 4.1, zal Stuvia het door jou betaalde bedrag terugbetalen, indien het niet kunnen downloaden en/of niet of niet volledig kennis kunnen nemen van het Studiemateriaal aantoonbaar te wijten is aan een gebrek in het Platform. Om in aanmerking te komen voor de 'niet goed, geld terug'-garantie, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je aankoop is niet langer dan 14 dagen geleden
  • je hebt geverifieerd dat er geen zaken missen die door de verkoper wel zijn vermeld in de advertentie
  • je hebt het document alleen in de online viewer bekeken en niet gedownload

Voldoe je aan deze eisen, dan kun je gebruik maken van het formulier niet goed, geld terug om je geld terug te krijgen.

Artikel 7. Betaling

7.1 Het is mogelijk om op het Platform Studiemateriaal tegen betaling aan te bieden. Je bepaalt daarbij zelf de hoogte van het bedrag. Je sluit de overeenkomst waarbij je jouw Studiemateriaal aan de andere gebruiker ter beschikking stelt, rechtstreeks met die andere gebruiker. Stuvia maakt geen deel uit van die overeenkomst.

7.2 De wijzen waarop kan worden betaald, staan vermeld op het Platform. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. De derde partij verdeelt de betalingen vervolgens aan de betreffende gebruikers die Studiemateriaal hebben verkocht.

7.3 Van de uit te keren bedragen wordt door Stuvia Uitgavekosten ingehouden. Je kunt zelf, wanneer je Studiemateriaal uploadt, real-time op het Platform zien wat je per download bruto verdient.

7.4 Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van de uitkering aan jou, zijn de gegevens van Stuvia leidend, tenzij je kunt aantonen dat die onjuist zijn.

7.5 Studenten kunnen zelf bepalen hoeveel van het saldo uitbetaald wordt, met een minimum van €10,-- of het gelijke bedrag in de valuta waar de student het Platform in gebruikt. Stuvia accumuleert de uitbetalingen en maakt deze eenmaal per week op aanvraag over. Over het geld dat op de virtuele rekening (Portemonnee) staat wordt geen rente uitgekeerd.

7.6 Het uitbetalen van opgevraagde tegoeden kan via derde partijen in opdracht van Stuvia geschieden. Over de keuze via welke partij het tegoed van de gebruiker wordt uitgekeerd valt niet te twisten.

7.7 Stuvia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Studiemateriaal, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal exemplaren of het soort Studiemateriaal. Het is niet mogelijk om bij Stuvia gekocht Studiemateriaal te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt Stuvia geen terugbetaling van betalingen anders dan bepaald in artikel 6.4. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Stuvia je naar de gebruiker die verantwoordelijk is voor de verkoop van het Studiemateriaal en waarmee je een overeenkomst hebt gesloten.

7.8 Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele aangifte van inkomsten bij de Belastingdienst.

7.9 Betaaldiensten worden (in sommige gevallen) geleverd door Stripe en zijn onderworpen aan de Stripe Aangesloten Accountovereenkomst (Stripe Connected Account Agreement), die de Stripe Servicevoorwaarden (Stripe Terms of Service) omvat (gezamenlijk, de “Stripe Serviceovereenkomst”). Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de Stripe Serviceovereenkomst, deze voorwaarden mogen tussentijds gewijzigd worden. Als voorwaarde voor Stuvia om betalingsdienst Stripe mogelijk te maken, gaat je ermee akkoord Stuvia nauwkeurige en volledige informatie over jezelf te verstrekken. Tevens machtigt je Stuvia om deze informatie en transactie-informatie te delen met betrekking tot uw gebruik van de betaaldienst die door Stripe worden aangeboden.

Artikel 8. Notice and Take down

8.1 Stuvia zal kennisgevingen die er toe strekken dat Studiemateriaal inbreuk maakt op (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat Studiemateriaal inbreuk maakt op jouw (Intellectuele Eigendoms)rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail naar support@stuvia.com. Deze kennisgeving dient:

  • de beschrijving en vindplaats op het Platform te bevatten van het Studiemateriaal dat naar jouw mening inbreuk maakt;
  • een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw (Intellectuele Eigendoms)rechten en te specificeren waarom dat zo is;
  • contactinformatie te bevatten waar Stuvia contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
  • een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en dat je de eigenaar bent van de betrokken Intellectuele Eigendomsrechten; en
  • te zijn ondertekend door degene bij wie de Intellectuele Eigendomsrechten berusten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de deze persoon.

8.2 Stuvia behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de gebruiker die verantwoordelijk is voor het Studiemateriaal waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat het Studiemateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Stuvia worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

8.4 Stuvia behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of het ontoegankelijk maken van Studiemateriaal over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien het Studiemateriaal waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan Stuvia bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende Studiemateriaal onmiskenbaar onrechtmatig is.

8.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je Stuvia alsmede haar directie en bestuurders voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van Studiemateriaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Stuvia lijdt, nog zal kunnen lijden of die Stuvia dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

8.6 Stuvia zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

Artikel 9. Beschikbaarheid Platform

9.1 Stuvia is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

9.2 Stuvia is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform aan te brengen.

9.3 Stuvia garandeert niet dat het Platform te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in het Platform kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Stuvia is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform.

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform alsmede de via het Platform openbaar gemaakte Content, met uitzondering van het Studiemateriaal, berusten bij Stuvia en/of haar licentiegevers.

10.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden, verleent Stuvia aan jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en te deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

10.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

10.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Stuvia zoals het registeren van domeinnamen, merken of GoogleAdwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Stuvia Intellectuele Eigendomsrechten heeft.

10.5 Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Stuvia substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van het Platform op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Stuvia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van het Platform dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel en/of elders in de Gebruiksvoorwaarden bepaald.

11.2 Indien Stuvia jegens jou aansprakelijk is voor schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Stuvia in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Stuvia om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 11.3, 11.4 en 11.5.

11.3 Stuvia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Stuvia toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de EUR 1.000,--. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.

11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • materiële schade aan zaken;
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
  • redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Stuvia anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 11.4.

11.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Stuvia beoogt niet de aansprakelijkheid van Stuvia voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stuvia ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen jou en Stuvia, indien sprake is van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van het Platform cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Stuvia, tekortkomingen van door Stuvia ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 13. Beëindiging

13.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van het Platform te staken en je Profiel te beëindigen/ verwijderen.

13.2 Stuvia heeft het recht om jouw gebruik van het Platform te blokkeren, je af te sluiten en/of je Profiel te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikelen 3.3, 3.4, 3 en 5.7.

13.3 Indien je na beëindiging van je Profiel op het moment van beëindiging van de overeenkomst nog een digitaal tegoed hebt, zal Stuvia er zorg voor dragen dat deze bedragen aan jou worden uitbetaald. Indien jouw Profiel echter is verwijderd in overeenstemming met artikel 13.2, dan behoudt Stuvia zich het recht voor om (een deel van) de nog verschuldigde bedragen in te houden als Stuvia schade heeft geleden.

13.4 Als je niet je Profiel bezoekt, waarbij je ‘inlogt’ met je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, voor een aaneengesloten periode van 12 maanden, dan zal na de 365e dag (de ‘Afwezige Periode’) je Profiel als ‘Inactief’ worden geregistreerd.

Zodra je Profiel als ‘Inactief’ is geregistreerd, houdt Stuvia zich het recht voor administratiekosten (de ‘Inactieve Profiel Kosten’) van 5 EUR maandelijks in rekening te brengen (of omgerekend naar de op dat moment geldende koers van EUR naar GBP, USD, of ZAR). Stuvia trekt dit bedrag maandelijks van je Saldo af zolang je als ‘Inactief’ geregistreerd bent en er nog een positief Saldo op je Profiel staat.

Het is mogelijk je profiel te her-activeren door in te loggen op je Profiel. De maandelijkse afschrijving van de ‘Inactieve Profiel Kosten’ stopt vervolgens automatisch.

Artikel 14. Rechtskeuze en jurisdictie

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 15. Varia

15.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Stuvia zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

15.2 Stuvia mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is je enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en je Profiel te beëindigen en/of te verwijderen.