Essay Masterclass Organisatie en Management Cijfer 9,5 - $13.21   Add to cart

Essay

Essay Masterclass Organisatie en Management Cijfer 9,5

NCOI Masterclass Organisatie en Management beoordeeld met 9.5 januari 2019 Commentaar beoordelaar: De opdracht uitgevoerd zoals beschreven in de examen-informatie en omvat alle verplichte onderdelen. De student weet uit de theorie van de module relevante zaken te selecteren, toe te passen en te onderbouwen. De persoonlijke waarneming, gedachten en associaties zijn op papier gezet. Er wordt geschreven vanuit persoonlijk perspectief. Het inzicht en de kennis in de Masterclass wordt geïntegreerd. De student is duidelijk over de herkomst van de bronnen en weet de bronnen op waarde te schatten. De zaak wordt vanuit diverse invalshoeken bekeken en welke nieuwe inzichten het nader onderzoek oplevert. Het denkproces (denklijnen) kan goed worden gevolgd. De student laat zien hoe de informatie wordt gebruikt, de bepaalde stappen worden onderbouwd en op welke wijze richting wordt gegeven aan de uiteindelijke conclusie(s). De uitwerking van de opdracht is gestructureerd, leesbaar en begrijpelijk. Het taalgebruik helder en correct. De student verwijst op de juiste wijze naar de literatuur. Ik heb deze uitwerking met zeer veel genoegen gelezen. Opdracht Essay: Examen Exameninformatie Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een essay, dat u individueel maakt. Achtergrond: het schrijven van een essay Wat is een essay? Een essay is een argumenterend, informerend en prikkelend betoog. Er bestaan meerdere vormen van essays, zoals een betogend, beschouwend en verhalend essay. Voor deze eindopdracht schrijft u een betogend essay, waarin u uw persoonlijke visie met behulp van (wetenschappelijke) bronnen onderbouwt. Bij een betogend essay probeert u de lezer te overtuigen van een stelling over een bepaald onderwerp. U formuleert een stelling en onderbouwt deze stelling met verschillende feitelijke bewijzen, zoals statistieken en meningen van experts. Stap 1: Wat levert u in? Deze Masterclass wordt afgesloten met een eindopdracht in de vorm van een betogend essay, dat u individueel maakt. Schrijf een essay over een onderwerp dat gerelateerd is aan uw praktijk en aan de inhoud van deze Masterclass. Het onderwerp dient aan te sluiten bij de algemene leerdoelen en de onderwerpen die zijn behandeld in deze Masterclass. Onderwerpkeuze Omdat dit essay tevens een toetsopdracht is, bent u niet geheel vrij in de inhoudskeuze. Het thema moet te maken hebben met uw huidige praktijksituatie en wordt gekaderd door de onderwerpen die hieronder worden geformuleerd. Het thema moet te maken hebben met uw huidige praktijksituatie (in uw organisatie, in een klantorganisatie) en dient te gaan over de toekomst van uw organisatie op het gebied van management en organisatie. Met andere woorden, hoe zien management en organisatie eruit over enkele jaren? U kunt bij de toekomstvisie denken aan een termijn van maximaal 3 jaar. U beargumenteert op de wijze zoals in deze exameninformatie is aangegeven, hoe u tot deze visie komt. Het werkgebied van organisatie en management is breed waarbij integreren van concepten, visies en ideeën centraal staat. U integreert in uw essay minimaal 2 thema's die aan bod zijn gekomen in de Masterclass. Globale voorbeelden van essays met voorbeelden van thema's die daarbij kunnen passen, zijn: • Een toekomst van meer zelforganisatie van teams? (thema's: organisatiestructuur, management, ontwikkeling van teams) • Wordt duurzaamheid een startpunt voor innovatie? (thema's: maatschappelijk verantwoord ondernemen, leren en innoveren, reputatie en communicatie) • Gaat de organisatie de klant werkelijk centraal stellen? (thema's: ontwikkeling van teams, reputatie en vertrouwen, maatschappelijk verantwoord organiseren) Stap 2: Waar moet het essay aan voldoen? In uw opdracht werkt u de volgende stappen/deelopdrachten uit die zijn afgeleid van de algemene leerdoelen, in de volgorde waarin ze worden genoemd: A) Inleiding In de inleiding introduceert u het onderwerp. De inleiding moet de lezer nieuwsgierig maken naar de inhoud van het essay. U kunt bijvoorbeeld een (persoonlijke) anekdote gebruiken, ingaan op een actueel nieuwsbericht, de lezer enkele vragen stellen of op een andere manier de nieuwsgierigheid van de lezer prikkelen. Verder beschrijft u in de inleiding de achtergrond van en de aanleiding voor het onderwerp. Ten slotte benoemt u in de inleiding de stelling die u inneemt ten opzichte van het onderwerp. B) Centrale deel In het centrale deel van uw essay gaat u uw stelling beargumenteren. U geeft uw visie op het onderwerp. U kunt argumenten vóór uw stelling noemen. U kunt ook argumenten tegen uw stelling noemen en deze weerleggen. Uw argumentatie moet betrouwbaar zijn om de lezer te kunnen overtuigen, gebruik daarom minstens vijf bronnen in het centrale deel van uw essay. Voor deze bronnen kunt u denken aan: wetenschappelijke artikelen, statistische gegevens, artikelen met meningen van experts enzovoort. Ga er niet vanuit dat de feiten uit een bron voor zich spreken, maar leg de lezer uit waarom deze bron uw stelling ondersteunt. Het is verplicht om minimaal twee wetenschappelijke bronnen te gebruiken. C) Conclusie De conclusie is meer dan een samenvatting van het voorgaande. De hoofdpunten van uw essay komen in uw conclusie bij elkaar en worden aan elkaar verbonden. Dat laatste is heel belangrijk: het moet duidelijk zijn hoe de verschillende alinea’s van uw betoog met elkaar samenhangen. De conclusie moet logisch volgen uit het voorafgaande deel van uw essay. Blik nog een keer terug op de inleiding: waarvan wilde u de lezer overtuigen? Eindig de conclusie pakkend, bijvoorbeeld met een krachtige oneliner, een voorspelling, een vraag aan de lezers, een aanbeveling of een citaat. Zorg dat de conclusie blijft hangen bij de lezer. D) Reflectie U reflecteert op de algemene leerdoelen van de Masterclass en op de mogelijke toepassing van het geleerde in uw praktijk. Naar aanleiding van deze reflectie noteert u drie ontwikkelpunten voor uzelf voor de toekomst. Te denken valt aan ontwikkelpunten voor volgende Masterclasses of voor de praktijk. Stap 3: Wat is de vereiste opbouw en structuur van het essay? Een essay bevat minimaal de volgende onderdelen: • Voorblad met de volgende informatie: - Voorletters en naam - Studentnummer - Datum - NCOI - Naam van de opleiding die u volgt - Naam van de Masterclass • Voorwoord U stelt zich voor en beschrijft de persoonlijke aanleiding voor uw keuze voor het onderwerp van uw eindopdracht. • Samenvatting U maakt een samenvatting van maximaal 1 pagina van de inhoud van uw eindopdracht. Deze samenvatting moet compleet en begrijpelijk zijn voor iemand die de eindopdracht niet heeft gelezen. • Inhoudsopgave • Inleiding • Centrale deel • Conclusie • Reflectie (maximaal 1 A4’tje) • Literatuurlijst Uw essay bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 pagina’s opgemaakte hoofdtekst bij regelafstand 1 en lettertype en -grootte Arial 10/11. Het voorblad, het voorwoord, de samenvatting, de inhoudsopgave en de literatuurlijst tellen niet mee in het maximumaantal pagina’s. Indien u het aantal pagina’s overschrijdt, kan dit consequenties hebben voor uw beoordeling. Alle informatie over het inleveren van uw essay vindt u op e-Connect onder ‘Examens’ en ‘Help’. We raden u aan zo snel mogelijk te beginnen met uw essay. Gebruik literatuurverwijzingen U vindt in de download bij de exameninformatie een document met richtlijnen voor het gebruik van literatuurverwijzingen. U dient deze richtlijnen aan te houden. Beoordeling • De beoordeling van het essay wordt gedaan door een beoordelaar. Bij NCOI is de beoordelaar altijd iemand anders dan uw eigen docent. • Als het essay met een voldoende of hoger (≥ 5,5) wordt beoordeeld, heeft u aangetoond dat u de algemene leerdoelen van deze Masterclass beheerst. • De beoordelaar beoordeelt uw essay en gebruikt daarbij een beoordelingsformulier waarop ook het cijfer wordt genoteerd. De beoordelingscriteria zijn uitgewerkt in de download ‘Beoordelingscriteria en handreiking beoordeling’, zodat u weet waarop de beoordelaar uw essay beoordeelt. • Het essay wordt beoordeeld met één totaalcijfer en een onderbouwing hiervan. De beoordeling van uw essay vindt u op e-Connect onder het tabblad ‘Examens’. • Indien u een onvoldoende heeft behaald, kunt u op e-Connect nadere informatie vinden over een herkansing. • Indien u het niet eens bent met uw beoordeling verwijzen wij u naar de bezwaarprocedure, zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en het Uitvoeringsreglement Toetsing & Examinering. U vindt het formulier ‘Bezwaar Examencommissie’ onder ‘Mijn downloads’ op e-Connect. Houd er rekening mee dat u een bezwaar inhoudelijk en gedegen dient te motiveren. Beoordelingscriteria De beoordelingscriteria van deze opdracht zijn onderaan de exameninformatie opgenomen in de download ‘Beoordelingscriteria en handreiking beoordeling’. Fraude en/of plagiaat Fraude en/of plagiaat heeft vergaande negatieve consequenties. NCOI controleert met behulp van antiplagiaatsoftware alle door de student ingeleverde (werk)stukken. Om deze controle mogelijk te maken dient u uw (werk)stuk in te leveren in een origineel onbeveiligd Word- of pdf-bestand (kopieën of scans zijn niet toegestaan). Indien u het ingediende (werk)stuk zodanig inlevert dat de antiplagiaatsoftware niet kan controleren op plagiaat, dan ziet de examencommissie dit als plagiaat en leidt dit onherroepelijk tot een onvoldoende oordeel van uw (werk)stuk (beoordeling ‘F’). Voor de definitie en consequenties van fraude en/of plagiaat verwijzen wij u naar de OER en het Uitvoeringsreglement Toetsing & Examinering. U vindt deze documenten onder ‘Mijn downloads’ op e-Connect. Er wordt verwacht dat u op de hoogte bent van de vastgestelde informatie in de OER en het Uitvoeringsreglement Toetsing & Examinering. Let op! Wanneer u de opdracht gelijktijdig in Word- én in pdf-formaat inlevert, wordt dit door de antiplagiaatsoftware gezien als 100% plagiaat. Lever daarom niet twee keer hetzelfde document in. Houd er rekening mee dat ook zelfplagiaat negatieve consequenties heeft. U mag (gedeeltes van) eerder ingeleverde opdrachten niet opnieuw inleveren, tenzij het om een herkansing gaat.

Preview 3 out of 16  pages

ArievanDelft

Also available in bundle (4)

Master MBA NCOI

$ 22.97   $ 18.96

7x sold

2 items
 • 1. Exam - Eindproduct masterclass strategisch management cijfer 7,5
 • 2. Essay - Essay masterclass organisatie en management cijfer 9,5

NCOI Master Business Administration

$ 55.70   $ 40.80 5 items
 • 1. Essay - Essay masterclass organisatie en management cijfer 9,5
 • 2. Exam - Eindproduct masterclass strategisch management cijfer 7,5
 • 3. Thesis - Eindopdracht masterclass financieel management ncoi anoniem case make of buy cijfer 7
 • 4. Essay - Eindopdracht masterclass financieel management ncoi anoniem boskalis ratio-analyse ci...
 • 5. Case - Eindopdracht masterclass financieel management ncoi anoniem cijfer 7

1e jaar Master Business Administration

$ 47.09   $ 46.54 4 items
 • 1. Thesis - Master business administration - human resources management - praktijkplan - cijfer 7
 • 2. Case - Eindopdracht masterclass financieel management ncoi anoniem cijfer 7
 • 3. Exam - Eindproduct masterclass strategisch management cijfer 7,5
 • 4. Essay - Essay masterclass organisatie en management cijfer 9,5

1e jaar Masteropleiding NCOI Business Administration

$ 59.14   $ 58.04 5 items
 • 1. Thesis - Integrale eindopdracht - master ontwikkelingsprogramma - master of business administr...
 • 2. Thesis - Master business administration - human resources management - praktijkplan - cijfer 7
 • 3. Case - Eindopdracht masterclass financieel management ncoi anoniem cijfer 7
 • 4. Exam - Eindproduct masterclass strategisch management cijfer 7,5
 • 5. Essay - Essay masterclass organisatie en management cijfer 9,5

9  reviews

By: elisetom • 3 weeks ago

By: michel80 • 4 months ago

By: margreetriedstra • 7 months ago

By: shabnam1989 • 7 months ago

Translated by Google

Good piece!

By: kimaleven • 8 months ago

By: dennisvanderheijden25 • 8 months ago

By: ricardobleumer • 9 months ago

Show more reviews  

The benefits of buying summaries with Stuvia:

Guaranteed quality through customer reviews

Guaranteed quality through customer reviews

Stuvia customers have reviewed more than 300,000 summaries. This how you know that you are buying the best documents.

Quick and easy check-out

Quick and easy check-out

You can quickly pay through credit card or Stuvia-credit for the summaries. There is no membership needed.

Focus on what matters

Focus on what matters

Your fellow students write the study notes themselves, which is why the documents are always reliable and up-to-date. This ensures you quickly get to the core!

$ 13.21  49x  sold
 • (9)
  Add to cart